กษีรรส

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    นํ้านม เช่น เปรียบเหมือนกษีรรสคือนํ้านมสดขาวสะอาด (ม. ร่ายยาว สักบรรพ).

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. กษีรรส (RID) n.
    • milk