จงรัก

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ก.

  ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. จงรัก (RID) v.
  • be faithful
  • be loyal to
  • keep the faith with
 2. จงรัก adj.
  • devoted (to)
  • loyal (to)