จงอร

Meaning of the word in Thai dictionary

 • -ออน

  แบบ

  ก.

  จงทำให้ดีใจ, จงทำให้ปลาบปลื้ม, เช่น ใครรู้แห่งพระแพศยันดร บอกจงอรใจกู (ม. คำหลวง ชูชก).

  (ข. อร ว่า ดีใจ, ปลาบปลื้ม).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. จงอร (RID) v.
  • point out
  • point to
  • point to make clear