จดหมายข่าว

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    แผ่นปลิวหรือจุลสารที่ลงข่าวสาร มักใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร สมาคม หรือชมรม.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จดหมายข่าว (RID,ECONO,MEDIA) n.
    • newsletter