จตุตถ-

Meaning of the word in Thai dictionary

  • จะตุดถะ-, -ตุดถี

    ว.

    ที่ ๔ เช่น จตุตถจุลจอมเกล้า จตุตถสุรทิน จตุตถีดิถี.

    (ป.).