จตุปาริสุทธิศีล

Meaning of the word in Thai dictionary

  • -ปาริสุดทิสีน

    น.

    ศีลคือความบริสุทธิ์ หรือ ศีลคือเครื่องให้บริสุทธิ์ ๔ ประการ คือ ๑. สำรวมในพระปาติโมกข์ (ปาติโมกฺขสํวร) ๒. สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินฺทฺริยสํวร) ๓. เลี้ยงชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริสุทฺธิ) ๔. บริโภคปัจจัยด้วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต).

    (ป.).

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จตุปาริสุทธิศีล (RID,RELIGIO (Buddha)) n.
    • fourfold observance to insure purity