จตุรภูมิ

Meaning of the word in Thai dictionary

  • -พูม

    น.

    ภูมิ ๔ คือ ๑. กามาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในกามภพ ๒. รูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ ๓. อรูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในอรูปภพ ๔. โลกุตรภูมิ ภูมิอันพ้นจากโลก.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จตุรภูมิ (RID) X
    • Four Places