จทึง

Meaning of the word in Thai dictionary

  • จะทึง

    น.

    แม่นํ้า, ใช้ว่า ฉทึง ชทึง ชรทึง สทิง สทึง หรือ สรทึง ก็มี.

    (ข. สฺทึง ว่า คลอง).

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จทึง (RID) n.
    • river