จนแล้วจนรอด

Meaning of the word in Thai dictionary

  • ว.

    เป็นอยู่อย่างนั้นจนถึงบัดนี้.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จนแล้วจนรอด (RID) X
    • in the end
    • for a long time