จมูกข้าว

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ส่วนปลายของเมล็ดข้าวที่ติดกับก้านดอก เป็นส่วนที่ต้นอ่อนงอก.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จมูกข้าว (AGRI) n.
    • germ (of the rice grain)