จมเบ้า

Meaning of the word in Thai dictionary

  • ว.

    อยู่กับที่เป็นเวลานาน ๆ.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จมเบ้า (RID) v.
    • be stuck in one's seat