จรจัด

Meaning of the word in Thai dictionary

 • จอน-

  ว.

  ร่อนเร่และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. จรจัด (RID) adj.
  • unsettled
  • vagrant
  • homeless
  • aimless
  • stray