1
2 ชก
3 ชกมวย
4 ชกลม
5 ชกา
6 ชค-
7 ชคดี
8 ชคัตตรัย
9 ชง
10 ชงคา
11 ชงฆ-
12 ชงฆา
13 ชงฆ์
14 ชงโค
15 ชงโคดอกเหลือง
16 ชงโลง
17 ชฎา
18 ชฎากลีบ
19 ชฎาธาร
20 ชฎาพอก
21 ชฎามหากฐิน
22 ชฎามังษี
23 ชฎามังสี
24 ชฎาห้ายอด
25 ชฎาเดินหน
26 ชฎิล
27 ชด
28 ชดช้อย
29 ชดเชย
30 ชดใช้
31 ชทึง
32 ชน
33 ชน-
34 ชนก
35 ชนก-
36 ชนกกรรม
37 ชนกลุ่มน้อย
38 ชนชั้นกรรมกร RU
39 ชนชั้นกรรมาชีพ RU
40 ชนช้าง
41 ชนนี
42 ชนบท
43 ชนม-
44 ชนมพรรษา
45 ชนมาพิธี
46 ชนมายุพิธี
47 ชนม์
48 ชนม์ชีพ
49 ชนวน
50 ชนหมู่น้อย
51 ชนหิน
52 ชนะ
53 ชนัก
54 ชนักติดหลัง
55 ชนักต้น
56 ชนา
57 ชนาง
58 ชนิด RU
59 ชนินทร์
60 ชบา
61 ชบาร่ม
62 ชบาหนู
63 ชบาแคระ
64 ชปโยค
65 ชม
66 ชมชัว
67 ชมชาญ
68 ชมดชม้อย
69 ชมนาด
70 ชมบ
71 ชมพู
72 ชมพูทวีป
73 ชมพูนท
74 ชมพูนุท
75 ชมพูพาดบ่า
76 ชมพู่
77 ชมรม
78 ชมสวนสวรรค์
79 ชมัน
80 ชมา
81 ชมเชย
82 ชมเปาะ
83 ชมเลาะ
84 ชมแสงจันทร์
85 ชมแสงทอง
86 ชมไช
87 ชม้อย
88 ชม้าย
89 ชย
90 ชย-
91 ชยา
92 ชร
93 ชร-
94 ชรงำ
95 ชรทึง
96 ชรราง
97 ชรริน
98 ชรลอง
99 ชรอกชรัง
100 ชรออบ

Notes: — there are definitions in Thai dictionary (Thai language), RU — there is a Russian translation.

Number of Russian translations: 4