1
2 ฌาน
3 ฌาปน-
4 ฌาปนกิจ
5 ฌาปนกิจสงเคราะห์
6 ฌาปนสถาน
7 เฌอ
8 เฌอเอม

Notes: — there are definitions in Thai dictionary (Thai language), RU — there is a Russian translation.