ฐานราก

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    โครงสร้างตอนล่างสุดที่รองรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

  • กฎ

    ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายนํ้าหนักอาคารลงสู่ดิน.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ฐานราก (RID) n.
    • foundation