ฐาน
Classifier: ฐาน

Russian translation of the word

Open 252

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ถาน

  น.

  ที่ตั้ง เช่น ฐานทัพ, ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป.

  (ป.).

 • ถาน, ถานะ-

  น.

  ตำแหน่งหน้าที่ เช่น เธอต้องรับผิดชอบในฐานที่เป็นหัวหน้าห้อง

  (ป.).

 • หลักฐาน, ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา.

  (ป.).

 • สัน.

  เพราะ เช่น ถูกลงโทษฐานละเลยหน้าที่.

 • คณิต

  น.

  เส้นหรือพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต เช่น ฐานของสามเหลี่ยม ฐานของกรวย, จำนวนที่ใช้เป็นหลักในการสร้างจำนวนอื่น ๆ โดยการยกกำลังหรือหาค่าของลอการิทึม เช่น จำนวน ๓ ใน ๓ (= ๘๑) จำนวน ๗ ใน log7 49 (= ๒), จำนวนที่บอกปริมาณในแต่ละหลักของตัวเลข เช่น เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๑๐ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕๑๐ ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๑๐) + (๖ x ๑๐) เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๗ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕ ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๗) + (๖ x ๗).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ฐาน (RID,RELIGIO (Buddha)) n.
  • base
  • foot
  • foundation
  • basis
  • grounds
  • pedestal
  • turf (Am.)
  • radix
 2. ฐาน (RID) n.
  • position
 3. ฐาน (RID,SCIENTIA (math)) n.
  • base
 4. ฐาน conj.
  • because of
  • on the grounds of

Sample sentences

- Hey, Manolin, come on. - Play first base.
เฮ้ แมโนลิน มาสิ เล่นฐานแรก