ฐาปนา

Meaning of the word in Thai dictionary

  • ถาปะนะ-, ถาปะนา

    น.

    การก่อสร้าง, การแต่งตั้ง, การซ่อมแซม, การตั้งขึ้น.

    (ป. ปน).