1 การดำรงอยู่ของสังคม RU
2 กินข้าวด้วย RU
3 ของดิบ RU
4 คำเรียกร้องแด่ประชาชน RU
5 จัดดุริยบท RU
6 จับดะไป RU
7 RU
8 ดก RU
9 ดกดื่น RU
10 ดง RU
11 ดงดาน RU
12 ดงดิบ
13 ดงดึก RU
14 ดงระเบิด RU
15 ดงวาย
16 ดนตรี RU
17 ดนตรีคลอเสียง RU
18 ดนตรีลีลาศ RU
19 ดนยะ
20 ดนยา
21 ดนัย
22 ดนุ RU
23 ดนุช
24 ดนู RU
25 ดนโด่
26 ดบัสวิน
27 ดบัสวี
28 ดม RU
29 ดมยา RU
30 ดมไร
31 ดร
32 ดรงค์
33 ดรณี
34 ดรธาน
35 ดรรชนี RU
36 ดรรชนีค่าครองชีพ RU
37 ดรรชนีหักเห
38 ดราฟต์
39 ดรุ
40 ดรุณ RU
41 ดรุณภาพ RU
42 ดรุณาณัติ
43 ดรุณี RU
44 ดฤถี
45 ดล RU
46 ดล-
47 ดลบันดาล RU
48 ดลภาค RU
49 ดลใจ RU
50 ดวง RU
51 ดวงจันทร์ RU
52 ดวงจิต RU
53 ดวงชะตา RU
54 ดวงตรา RU
55 ดวงตราไปรษณียากร
56 ดวงตราไปรษณีย์ RU
57 ดวงตา RU
58 ดวงประทีป RU
59 ดวงประทีปส่องทาง RU
60 ดวงยี่หวา RU
61 ดวงวิญญาณ RU
62 ดวงสมร RU
63 ดวงหน้า RU
64 ดวงอาทิตย์ RU
65 ดวงเดือน
66 ดวงเดือนประดับดาว
67 ดวงแก้ว
68 ดวงใจ RU
69 ดวงไฟ RU
70 ดวจ
71 ดวด RU
72 ดวล RU
73 ดอก RU
74 ดอกกระบอก
75 ดอกกล้วยไม้ RU
76 ดอกกะทือ
77 ดอกกุหลาบ RU
78 ดอกก้าน
79 ดอกข้าวใหม่
80 ดอกค้าง RU
81 ดอกจอก RU
82 ดอกจัน RU
83 ดอกจันทน์ RU
84 ดอกจิก RU
85 ดอกชนต้น
86 ดอกดั้ว RU
87 ดอกดาวเรือง RU
88 ดอกดิน RU
89 ดอกดินแดง
90 ดอกด้าย
91 ดอกตูม RU
92 ดอกถวายพระ
93 ดอกทอง RU
94 ดอกน้ำผึ้ง
95 ดอกบัว RU
96 ดอกบุก
97 ดอกผล RU
98 ดอกผลธรรมดา
99 ดอกผลนิตินัย
100 ดอกพิกุลร่วง

Notes: — there are definitions in Thai dictionary (Thai language), RU — there is a Russian translation.

Number of Russian translations: 672