ดรธาน

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ดอระทาน

  ก.

  หายไป, ลับไป, เช่น ความขำเขาซับซี่ในวัดที่ดรธานปล่ยวน้นน (ม. คำหลวง ชูชก).

  (ตัดมาจาก อันตรธาน).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ดรธาน (RID) v.
  • vanish
  • disappear