ดอกดินแดง

Meaning of the word in Thai dictionary

  • ดู ดอกดิน.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ดอกดิน

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ดอกดินแดง ((THA),RID,BOTA,SPECIES,FLORA) n.
    • Aeginetia indica