ดอกด้าย

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ต้นดอกฟอน. (ดู ดอกฟอน).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ดอกฟอน