ดอกผลธรรมดา

Meaning of the word in Thai dictionary

  • กฎ

    น.

    สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปรกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์นั้น เช่น ผลไม้ น้ำนม ขน และลูกของสัตว์.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ดอกผลธรรมดา (RID,LEGIS) n.
    • natural fruit