ดอกเบี้ยทบต้น

Meaning of the word in Thai dictionary

  • กฎ

    น.

    ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ดอกเบี้ยทบต้น (RID,LEGIS,ECONO (accounting),SCIENTIA (math),COMM) n.
    • compound interest