ดอก
Classifier: ดอก

Russian translation of the word

Open 255

Meaning of the word in Thai dictionary

 • น.

  ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์

 • ลวดลายบนผืนผ้าเป็นต้น ที่มีลักษณะเป็นดอกเป็นดวง

 • ปาก

  ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย

 • ลักษณนามของสิ่งของบางอย่าง เช่น ประทัดดอกหนึ่ง สว่านหนึ่งดอก.

 • โบ

  ก.

  หลอก, หยอก, เช่น บ้างดอกล้อแล้วโลมคืน (ม. คำหลวง ชูชก), ดอกขายหูขายตา ดอกบนำพารู้ (ลอ).

 • โบ

  ว.

  คำประกอบใช้ในความแย้งหรือปฏิเสธ เช่น ได้แต่มัทรีที่แสนดื้อผู้เดียวดอก ไม่รู้จักปลิ้นปลอกพลิกไพล่เอาตัวหนี (ม.ร่ายยาว มัทรี), (ปาก) มักพูดว่า หรอก เช่น ไม่ไปหรอก.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ดอก (RID,TOURIST) n.
  • bloom
  • blossom
  • flower
 2. ดอก n.
  • figure
  • decorative pattern
  • polka dot
 3. ดอก (ECONO) n.
  • interests
  • debt charges
 4. ดอก (RID) v.
  • trick
  • delude
  • deceive
  • tease
 5. ดอก (RID) X
  • certainly
  • at all
  • unquestionable
 6. ดอก (CLASS) n.
  • [classif. : individual flowers, patterns on cloth, tyres/tires treads]

Sample sentences

A fine bunch of water lilies you turned out to be.
พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.
พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
There's a heap of mackintoshes in the flower room.
มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้
Well, frankly, they're offensive-smelling.
ก็ พูดแบบเปิดอก พวกเขามีกลิ่นก้าวร้าว