ษัฏกะ

Meaning of the word in Thai dictionary

  • สัดตะกะ

    น.

    หมวด ๖ คือรวมสิ่งละ ๖.

    (ส.; ป. ฉกฺก).

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. ษัฏกะ (RID) X
    • sixth