อชา

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    แพะตัวเมีย.

    (ป., ส.).

  • ดู อชะ.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู อชะ