กฎข้อบังคับ

Русский перевод слова

Открыть 16

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฎ

  น.

  ข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นแนวทางหรือระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กฎข้อบังคับ (RID,LEGIS) n.
  by-rule
  regulation
  rule
  bylaw
  procedure
  statute