กฎหมายมหาชน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    กฎหมายที่วางระเบียบโครงสร้างและการปกครองของรัฐหรือการบริหารราชการแผ่นดิน รวมตลอดทั้งความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กฎหมายมหาชน (RID,LEGIS) n.
    public law