กฎหมายแพ่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิด ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กฎหมายแพ่ง (RID,LEGIS) n.
    law of private rights
    civil law