กฎเสนาบดี

Русский перевод слова

Открыть 17

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    ดู กฎกระทรวง.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กฎกระทรวง

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กฎเสนาบดี (RID,LEGIS) n.
    ministerial regulations