กรพินธุ์

Русский перевод слова

Открыть 20

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กอระ-

    น.

    ทับทิม เช่น จงแต่งเขนแต่งขันธ์ ผ้าเกราะพรรณรายแพร้ว ดยรดาษแก้วกรพินธุ์ (ม. คำหลวง มหาราช).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กรพินธุ์ (RID) n.
    ruby