กรมธรรม์ประกันภัย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    ตราสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นหลักฐานการรับประกันภัย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กรมธรรม์ประกันภัย (RID,ECONO,LEGIS) n.
    casualty insurance policy
    insurance policy