กระกร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    ฉายรัศมี เช่น ทินกรกระกรจามี- กรกรรัศมี ดุรงครัตน์พรรณราย (สมุทรโฆษ).