กระบือ

Русский перевод слова

Открыть 33

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ควาย (มักใช้เป็นทางการ) เช่น รูปพรรณโคกระบือ.

    (ข. กรฺบี; ม. เกรฺเบา).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระบือ (RID,ZOOL,MAMMAL) n.
    carabao
    water buffalo