กระฟัดกระเฟียด

Русский перевод слова

Открыть 35

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ว.

  อาการที่โกรธหรือแสร้งทำโกรธ (ใช้แก่ผู้หญิง).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระฟัดกระเฟียด v.
  fly off the handle
  move angrily
 2. กระฟัดกระเฟียด adj.
  angry
  petulant
  excited
  agitated
 3. กระฟัดกระเฟียด (RID) adv.
  excitedly
  agitatedly
  in a huff
  angrily