กระลำพร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    น.

    กระลัมพร, โทษใหญ่, ความฉิบหาย, เขียนเป็น กะลำพร ก็มี. (ดู กลัมพร).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กลัมพร