กระแสเสียง

Русский перевод слова

Открыть 37

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  เสียงที่แล่นไป, นํ้าเสียง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระแสเสียง (RID) n.
  • noise
  • intonation
  • tone
  • sound
  • voice