กระโหนด

Русский перевод слова

Открыть 39

Значение слова в тайском толковом словаре

 • -โหฺนด

  น.

  ตาล เช่น ย่านป่าขายพัดกระโหนดคันกลมคันแบนใหญ่น้อย (อธิบายแผนที่กรุงศรีอยุธยา).

  (แผลงมาจาก โตนด).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระโหนด (RID) n.
  Palmyra palm
  lontar palm
  toddy palm