กรัณฑ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะรันทะ-, กะรัน

    แบบ

    น.

    ภาชนะมีฝาปิด เช่น รัตนกรัณฑ์ (สังโยคพิธาน), กรัณฑรัตน (ยวนพ่าย), กรัณฑขลังขังนํ้าทิพมุรธา ภิเษกท่าน (ราชาภิเษก ร. ๗). (ดู กรณฑ์ ๑).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กรัณฑ์ (RID) n.
    casket