กริวกราว

Русский перевод слова

Открыть 39

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลาย ๆ เสียง, เช่น บ้างโบกธงธุชพรายพราวโลดเต้นกริวกราว.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กริวกราว (RID) adv.
    tumultuously