กลองเถิดเทิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กลองยาว.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กลองยาว

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กลองเถิดเทิง (RID) n.
    long single-headed drum