กลึงค์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะลึง

    น.

    แขกกลิงค์. (ดู กลิงค์).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กลิงค์