กล้องตาเรือ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล้องปริทรรศน์.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กล้องตาเรือ (RID,MILIT) n.
    periscope