กล้องปริทรรศน์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปะริทัด

    น.

    กล้องชนิดหนึ่งที่ใช้มองดูสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีที่กำบังขวางกั้น หรือใช้มองดูสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่เหนือระดับสายตาผู้มองได้โดยรอบ เช่น กล้องเรือดำน้ำ, กล้องตาเรือ ก็เรียก.

    (อ. periscope).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กล้องปริทรรศน์ (RID) n.
    periscope