กวี

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กะวี

  น.

  ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน จำแนกเป็น ๔ คือ ๑. จินตกวี แต่งโดยความนึกคิด ๒. สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา ๓. อรรถกวี แต่งตามความเป็นจริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งโดยฉับพลันทันที.

  (ป.).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กวี (RID,PROFESSIO,LITTERA,LINGUA) n.
  bard
  poet