กองทุนฟื้นฟู

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กองทุนฟื้นฟู (RID,LEGIS) n.
    development fund