กำแพงแก้ว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กำแพงเตี้ย ๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กำแพงแก้ว (RID,INSOLITE,RELIGIO (Buddha)) n.
    parapet surrounding a sacred building
    low wall surrounding a pagoda
    consecrated wall