1
2 คคน-
3 คคนะ
4 คคนัมพร
5 คคนางค์
6 คคนานต์
7 คง
8 คงกระพัน
9 คงกระพันชาตรี
10 คงขาด
11 คงคลัง
12 คงคา
13 คงคาลัย
14 คงคาเดือด
15 คงตัว
16 คงทน
17 คงที่
18 คงเส้นคงวา
19 คงเหลือ
20 คงแก่เรียน
21 คงไคยหัตถี
22 คช-
23 คชกรรม
24 คชนาม
25 คชราช
26 คชลักษณ์
27 คชศาสตร์
28 คชสาร
29 คชสีห์
30 คชส่าน
31 คชาชาติ
32 คชาชีพ
33 คชาธาร
34 คชาภรณ์
35 คชินทร์
36 คณ-
37 คณนะ
38 คณนา
39 คณบดี
40 คณะ
41 คณะกรมการจังหวัด
42 คณะกรรมการกฤษฎีกา RU
43 คณะกรรมการกลาง RU
44 คณะกรรมการอำเภอ
45 คณะกรรมาธิการ
46 คณะกรรมาธิการร่วมกัน
47 คณะกรรมาธิการวิสามัญ
48 คณะกรรมาธิการสามัญ
49 คณะรัฐมนตรี
50 คณะองคมนตรี
51 คณาจารย์
52 คณาธิการ
53 คณาธิปไตย
54 คณานับ
55 คณานุกรม
56 คณิกา
57 คณิต
58 คณิต-
59 คณิตศาสตร์
60 คด
61 คดกริช
62 คดงอ
63 คดซ่าง
64 คดสร้าง
65 คดี
66 คดีดำ
67 คดีปกครอง
68 คดีมโนสาเร่
69 คดีอนาถา
70 คดีอาญา
71 คดีอุทลุม
72 คดีแดง
73 คดีแพ่ง
74 คดเคี้ยว
75 คดโกง
76 คดในข้องอในกระดูก
77 คต
78 คติ
79 คติชาวบ้าน
80 คติธรรม
81 คตินิยม
82 คติพจน์
83 คติสุขารมณ์
84 คทา
85 คน
86 คนกลาง RU
87 คนขนของ RU
88 คนงาน
89 คนจร
90 คนจริง
91 คนดัง
92 คนดิบ
93 คนดี
94 คนดีผีคุ้ม
95 คนตายขายคนเป็น
96 คนต้องขัง
97 คนทรง
98 คนทา
99 คนทิสอ
100 คนทิสอทะเล

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 19