ดนุ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • แบบ; กลอน

    ส.

    ฉัน, ข้าพเจ้า, เช่น ดนุถามก็เจ้าไซร้ บมิตอบณคำถาม วนิดาพยายาม กะละเล่นสำนวนหวล ก็และเจ้ามิเต็มจิต จะสดับดนูชวน (มัทนะ), เปนสังวาลย์วรรเวจเขบจขบวน คือคำนวณในดนูดูงามกว่าชื่นแล (ม. คำหลวง ทศพร).

    (ป., ส. ตนุ ว่า ตัวตน; เล็กน้อย, เบาบาง).