ดรรชนีหักเห

Значение слова в тайском толковом словаре

  • แสง

    น.

    ดรรชนีหักเหระหว่างตัวกลางคู่หนึ่งที่แสงผ่าน คือ อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบของแสงในตัวกลางหนึ่งต่อไซน์ของมุมหักเหของแสงในอีกตัวกลางหนึ่ง, ดัชนีหักเห ก็ใช้.

    (อ. refractive index).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ดรรชนีหักเห (RID,ENER,SCIENTIA) n.
    refractive index